Koncepcja pracy

9 listopada 2012, Autor: Administrator


KONCEPCJA  PRACY


SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR  9
im. WŁ.BRONIEWSKIEGO
w Orzeszu - Zgoniu


 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.
nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006 r.
nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 w Orzeszu.
6. Szkolny Program Profilaktyczno - Wychowawczy.


MISJA
  Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

WIZJA

  W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej.
 
Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy  do szacunku, współpracy  i otwartości wobec innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd.

Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw
ważnych dla obywatela Europy.
2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.
3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy
chętnie się dokształcają i doskonalą.
4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.MODEL  ABSOLWENTA

  Absolwent naszej szkoły jest wyposażony w rzetelną wiedzę, umie logicznie myśleć, posiada poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za siebie, został przygotowany do napisania testu kompetencji po klasie szóstej.       Zna i rozumie:
podstawowe zasady moralne i istotę odpowiedzialności za siebie i za innych; trwałe wartości ogólnoludzkie i ma dla nich respekt;
swoje prawa i obowiązki; zasady dobrych obyczajów i kultury bycia; podstawowe problemy ekologiczne;
podstawowe wiadomości z historii i kultury własnego narodu i regionu;
dyscypliny wiedzy określone przedmiotami programowymi.
 

Posiada umiejętności:


KOMUNIKACYJNE (sprawnie nawiązuje kontakty z innymi, poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i piśmie w języku polskim, posiada podstawową znajomość języków obcych)

SPOŁECZNE (jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, cechuje się tolerancją i kulturą osobistą, umie współpracować w grupie, identyfikuje się z pozytywnymi wartościami grupy, potrafi stawić czoła różnym trudnościom, radzi sobie w różnych sytuacjach i środowiskach, potrafi organizować swój czas)

POZNAWCZE (potrafi czytać ze zrozumieniem, umie poszukiwać różnych źródeł informacji i wykorzystywać je w praktyce, posiada zdolność rejestrowania i porządkowania informacji)

PRAKTYCZNE ( świadomie korzysta z dóbr kulturowych (zwłaszcza środków masowego przekazu), troszczy się o higienę osobistą, otoczenie i zdrowe warunki życia, potrafi czynnie uczestniczyć w działaniach sportowych)Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

I.W zakresie  pracy dydaktyczno - wychowawczej:
1. Wykorzystywanie przez nauczycieli nowatorskich metod pracy, technik informacyjnych, innowacji programowych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach, kursach    i lekcjach koleżeńskich.
2. Podnoszenie poziomu i wyników nauczania ze wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.
3.Współpraca nauczycieli i wychowawców, dzięki której nauczyciele tych samych lub pokrewnych przedmiotów mogą prowadzić wymianę doświadczeń oraz pomagać sobie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
4. Umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań w kołach przedmiotowych, w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych.
5. Otoczenie dodatkową opieką pedagogiczną uczniów mających trudności       w nauce (indywidualna praca nauczycieli, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, współpraca z PPP, rodzicami...).
6. Otoczenie dodatkową opieką pedagogiczną i dydaktyczną uczniów zdolnych – indywidualna praca nauczycieli, współpraca z rodzicami.
7. Bezustanne motywowanie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy.
8. Otoczenie szczególną opieką uczniów zaniedbanych wychowawczo, z rodzin patologicznych przy współpracy z PPP.
9. Kultywowanie tradycji narodowych, tradycji szkoły, organizowanie imprez  wychowawczych.
10. Nagradzanie uczniów za wszelkiego rodzaju sukcesy pochwałami na forum szkoły, dyplomami lub nagrodami rzeczowymi.
11. Organizowanie  współpracy z instytucjami i ośrodkami upowszechniania wiedzy i kultury w celu wzbogacenia szkolnego procesu dydaktyczno-wychowawczego (prasa, kino, teatr, muzeum...).
12. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i dydaktycznych dostosowanych do wymagań programowych.
13. Stworzenie uczniom możliwości  korzystania z różnorodnych form kultury fizycznej (lekcje wychowania fizycznego, wycieczki rowerowe, imprezy i zawody sportowe w różnych dyscyplinach i na różnych szczeblach, działalność SKS -u).
14. W pełni wykorzystywanie  treści wychowawczych zawartych w programach nauczania poszczególnych przedmiotów.
15. Organizowanie spotkań uczniów z ludźmi, którzy potrafią przybliżyć i poszerzyć określone zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze.
16. Rozszerzenie samorządowej działalności uczniów, włączenie ich w planowanie i realizację zadań szkoły, kształtowanie w nich poczucia współodpowiedzialność za wyniki i losy szkoły.
17. Zaznajomienie i regularne przypominanie uczniom o obowiązujących w szkole dokumentach, dostępnych w sekretariacie (Statut Szkoły, WSO, Program Profilaktyczno – Wychowawczy, Koncepcja Pracy Szkoły).
18. Kształtowanie  postaw humanitarnych u dzieci, uczuć patriotycznych i postaw  obywatelskich, umiejętności  współżycia w systemie szkolnej demokracji.
19. Kształtowanie  postawy odpowiedzialności i gospodarności przez powierzenie Samorządowi Uczniowskiemu organizacji różnych imprez szkolnych.
20. Zachęcanie społeczności  uczniowskiej do poszanowania każdej uczciwej pracy (prace na rzecz środowiska i szkoły).


II.  W zakresie działalności opiekuńczej i zdrowotnej:
1. Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy, w tym działania interwencyjne w obronie praw dziecka.
2. Zapewnienie pomocy materialnej uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki szkolne).
3. Podejmowanie różnych działań w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu uczniów i wszelkim przejawom demoralizacji przy współpracy z Radą Rodziców, PPP, służbą zdrowia, policją.
4. Podejmowanie różnych działań w zakresie zapoznawania uczniów z przepisami ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.
5. Przestrzeganie higieny pracy uczniów i nauczycieli przy ustalaniu racjonalnego tygodniowego planu lekcji i innych zajęć organizowanych przez szkołę.
6. Otoczenie opieką uczniów z problemami zdrowotnymi.
7. Rozwijanie współpracy z  pielęgniarką  szkolną, pedagogiem, z wychowawcami i rodzicami.
8. Prowadzenie gimnastyki  korekcyjnej.
9. Zapewnie odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego w budynku szkolnym.
10. Organizowanie różnorodne działań oświatowo-zdrowotnych  przy współpracy z pielęgniarką  i rodzicami.
11. Włączenie uczniów do realizacji zadań ujętych w regulaminach konkursów o tematyce oświatowo-zdrowotnej.
12. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym (np. kuligi, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen...).
13. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej (np. profilaktyka uzależnień przy współpracy z higienistką  szkolną,  pedagogiem szkolnym...).

III. Współpraca ze środowiskiem:
1. Nawiązanie  ścisłej  współpracy z organem prowadzącym szkołę w sprawach budżetu szkoły, kadr, natomiast w sprawach nadzoru pedagogicznego z właściwym wizytatorem.
2. Umożliwienie udziału rodziców w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji, informowanie ich o wynikach pracy szkoły, uwzględnianie ich uwag i wniosków w zakresie doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3. Włączanie rodziców w życie szkoły (udział w uroczystościach szkolnych,  pracach społecznych, zajęciach integracyjnych ...).
4. Organizowanie  współpracy rodziców, wychowawców, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zapobieganiu patologiom, prowadzenie  pedagogizacji rodziców na spotkaniach z pedagogiem i psychologiem.
5. Kształtowanie u rodziców poczucia odpowiedzialności za los i rozwój szkoły.
6. Pozyskiwanie instytucji, zakładów pracy i organizacji społecznych  działających w środowisku do różnorodnych działań sponsoringowych na rzecz szkoły.
7. Regularne przypominanie rodzicom o najważniejszych dokumentach obowiązujących w szkole, dostępnych w sekretariacie (Statut Szkoły, WSO, Program Profilaktyczno – Wychowawczy, Koncepcja Pracy Szkoły).

IV.  W zakresie  organizacji  Rady  Pedagogicznej  i  personelu  administracyjno-obsługowego:

1. Przydzielanie  czynności zgodnie z wykształceniem i kwalifikacjami.
2. Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie nowoczesnych form i metod pracy szkolnej.
3. Tworzenie w gronie pedagogicznym atmosfery sprzyjającej rozwijaniu ambicji zawodowych.
4. Inspirowanie  nauczycieli do podejmowania form doskonalenia, dokształcania oraz nowatorskich rozwiązań pedagogicznych korzystnych dla potrzeb szkoły.
5. Upowszechnianie  sukcesów nauczycieli.
6. Dobieranie kadry pedagogicznej o kwalifikacjach gwarantujących pełne osiągnięcie celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych.
7. Umacnianie i poszerzanie roli Rady Pedagogicznej w realizacji zadań statutowych szkoły oraz kształtowanie i utrwalanie odpowiedzialności za wyniki w tej pracy.
8. Dokonywanie systematycznej analizy i oceny całokształtu pracy szkoły oraz formułowania uchwał, wniosków i opinii w zakresie doskonalenia założeń, form i metod pracy.
9. Motywowanie  nauczycieli do osiągania najwyższych wyników w pracy oraz podejmowania innowacji pedagogicznych (pochwały, wyróżnienia, nagrody,...).
10. Otoczenie opieką młodych nauczycieli.
11. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzorowanie pracy pracowników administracji i obsługi.


V. W zakresie działalności administracyjno-gospodarczej:

1. Prowadzenie  dokumentacji szkolnej  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Pozyskiwanie  środków finansowych z różnych możliwych źródeł na potrzeby szkoły.
3. Zapewnienie  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom i pracownikom szkoły.
4. Uzupełnianie zasobów pomocy naukowych, a także w miarę możliwości wyposażanie sal lekcyjnych w estetyczny i funkcjonalny sprzęt.
5. Przeprowadzanie bieżących remontów.
6. Zadbanie o estetyczny wygląd budynku i terenów wokół szkoły.

 

Aktualizacja: 30 sierpnia 2015